33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Amsawal n uɣmis n Lxuzama ag unaẓur ameɣnas Ɛellal Cileḥ

Temsawal kid-s : Suεad Lḥamami.

Asuɣel n : Sufyan Lhani.

Asagem: Aɣmis n Lxuzama, uṭṭun 9, Yennayer 1997, sn.12

Ɛellal Cileḥ d anaẓur d Arifi, ɣures ict teẓyuḍi d tawesligt deg wakud mindeg dd-tuffu tẓuri bla taẓyuḍi s umserwen n uzgen-ines ameqqran. Netta d ageldun n telɣatin timezdagin, d bab n yict tmamekt tanaẓurt d tawesligt, yuweḍ ad iwc i yixf-ines ijj uraq d aweslig gi tkarḍa n uɣennij amaziɣ, netta d bab n termit tafellayt ig isxedmen tawalt tadeɣrit umi ɣar anamek, d tigi yullɣen ag takayt tameddadt, netta d bab n uɣennij asebḥan « A řebḥar » i neḥfeḍ s wul, uxa yuffu-dd maknaw zeg yiwerdan isebḥanen i netteṭṭef, qa tawalin-ines ksint mummu n uneslay, ṭṭfent araq-nsent deg wulawen-nneɣ.

Ɛellal Cileḥ ila illa d anewjiw amcarek deg wussan n Tmesmunt n Numidya Tadelsant, imsagar kid-s [uɣmis n] Lxuzama, uxa iga kid-s amsawal-a.

– Takarḍa n usenmel i unaẓur Ɛellal Cileḥ :

* Cileḥ Ɛellal ilul g 1957 di Nnaḍur mani ɣriɣ, maca tiɣuri tamesdawt tuɣa-tt di Fas.

D amurag di Tzuni n Umezruy, ssentiɣ tawuri-inu d aselmad n Teẓlayt n Umezruy g useggʷas n 1985 mindi dd-ttwasekkeɣ ɣar Lḥusima, d amɣar n twacunt.

– Mux ila tella tsentayt-inek tanaẓurt?

* Tasentayt-inu tanaẓurt tuɣa-tt g uneggaru n 70’n ag umersi n Tmesmunt n Usenti Adelsan, tettwassen s tgacurt bla ca n usegged i yizerfan inaẓuren, minzi tuɣa war ɣar-i bu ca n ubrid iban niɣ ca n tmamekt d tamefrazt.

– Man aɣennij mindi ittaf ixf-ines uselmad Ɛellal?

* Ttafeɣ ixf-inu aṭṭas g uɣennij aqbayli, aɣennij-a yuweḍ ɣar tqiccit s usexdem-ines i llɣa asebḥan d wawalen umi ɣar anamek, necc s tidet isnebhaḍ-ayi uɣennij aqbayli, itteεjib-ayi aṭṭas ad as-sliɣ.

– Min iεna usuteg-inek i uɣennij arifi d yemxumbal illan lux g usarag anaẓur?

* Ammen llan yemxumbal mindi ittemsagar uɣennij arifi ag yemxumbal nneɣni, maca igga ict tiriwt d tamazzalt d yijj umrara d ameqqran, maca qa imeslan sskanen ɣar ca n tzemmar d timseggdin; llant tseḍmiwin tinaẓurin i yiwḍen, deg wakud d ameẓẓyan, ɣar yijj umures yiwi-dd ixf-nnes, yuffu-dd ittawi ijj uraq d ameqqran ɣar uneslay, minzi ittadef di řadjaɣ n uneslay, ittalleɣ di taycit-nnes, issawal x twennaḍt-nnes, qa illa ijj umḥizwer, uxa manaya d asebḥan aṭṭas, issgam asarag anaẓur ig ittawi ɣar usmerni.

– Min dag-s mala issiwl-aneɣ unaẓur Cileḥ x tenfust-ines ag uɣennij n « A řebḥar », d « Numidya » ula nettat?

* (iḍeḥḥek..) Aɣennij n « A řebḥar » ɣar-s tiwengimin d tisebḥanin, ttuɣa sɣuriɣ deg Yayt Bufraḥ, s uya i ɣa iliɣ udseɣ i lebḥar n Ṭurris, uca ad ayi- tennurẓem yict tdukla tejhed d yijj umrara, iffeɣ-dd zg-s uɣennij n lebḥar s wawalen d llɣa d uɣennej d yimeslan n tesfayin umi tetteslim di beddu n tesfift, nitenti d tisfay n lebḥar n Ṭurris. Maca « Numidya » ggiɣ-tt x Tmaziɣt « Numidya », tuɣa-tt macnaw d amsawal aked tḥenjirt d tameẓẓyant, aɣennij-a iksi aṭṭas n yinumak inigalen.

– Min εnan yemxumbal id akum dd ittekken g ubrid ag beddu n kul tawuri tanaẓurt?

* Imxumbal llan s uεebbij, maca amxumbel n ufares ittɣima d buεεu n twuriwin-nneɣ tinaẓurin, aqqa afaras ittreyya di twuri tanaẓurt, icqa-t-id warbeḥ waha, macnaw iznuza baṭaṭa, uca aked twiza (s ubeddi d tenεacin) i war ttifent twuriwin-nneɣ tinaẓurin ittaf unaẓur ixf-nnes ittmenɣa aked yict tezɣent d tameqqrant. Ammen inaẓuren ttuɣa ttagin g umezwaru ad zemmen iɣennijen-nsen, manaya tuɣa-t d amenzay, maca aked uεeddi n wussan yuffu-dd usufeɣ n tesfift macnaw d ict tmeslayt d tanebzazt. Ɛad tettekk xaf-neɣ gi tmeslayt n ufares, aqqa g uneggura-ya ttuɣa ɣari ijj usenfar n tigi n yict tesfift, maca ur yiwiḍ ɣar mani s umentil-a. Waxxa agdud-nneɣ Arifi iwca-as rebbi tizemmar tiẓerfanin d timeqqranin, maca war ttwasexdament la deg yiger n tussna la g ufewwej, uca war ten-dd-icqi ɣir umazag waha.

– Mux ixezzer uselmad d unaẓur Cileḥ g Unmuggar n Umalas Asaray?

* Anmuggar n Umalas Asaray d ijj unmuggar d ameqqran aṭṭas i usḍuqeẓ n tzemmar timuranin, neẓra g uneggaru-ya belli Anmuggar issnewjaw tizemmar timuranin, tanita d ict tmeslayt d tasebḥant minzi agdud iffud ad isla i yict tẓuri tessawal – tettemsawal aked texfawt-nnes, s uya ig ittaf ixf-nnes itteṭṭef ict tawalt d llɣa d uɣennej bla imxumbal. Afgan netta d memmis n twennaḍt-nnes d amezwaru, d aya i neẓra, aqqa aydud ittbedda mliḥ aked yimeslan n tmurt-nnes, ittɣima unmuggar macnaw d urar asebḥan i tẓuri d usari ɣar temdint n Lḥusima.

– Mux das-ittegg unaẓur ikessi awalen-ines, wi das-itteggen llɣa?

* Kessiɣ awalen s yisental i nettedder, qqaε awalen i ɣennjeɣ netnin d awenni x tmariwin, ddreɣ-ten awal x wawal, giɣ kul tizemmar ḥuma ad ilin udsen i umeẓẓuɣ n uneslay, εawed d necc i ten-yuran, d necc εawed i das- iggin llɣa, war ɣari bu ca n ugmir aked uɣennej i ca n umara nniḍen mala ufiɣ awalen uwin dd ixf-nsen g uswir d ubrid mix ggureɣ.

– Ma issexdam uselmad Cileḥ ayda deg yiɣennijen-ines?

* Itteεjib-ayi ad sbaneɣ belli ɣar-neɣ tamukrist aked wayda, qa netta εad aqa-t itterrec, ur ittwaqewwer ula ittwazemmem, neccin εad war niwiḍ ɣar tefrekt n uɣezzi x wayda-ya, mani εad ad t-nzemmem. D ammu i ttafeɣ ixf-inu aked yict tmukrist d tamxumbalt, waxxa manaya war d ayi-isbeddi x tɣuni n umezruy ɣar tilawt ammen neccin nxezzer ɣar yimal. Uca aked umezruy- nneɣ dag-s tiwengimin d tisebḥanin d tẓuri d tasebḥant, qa manaya war daneɣ-isbeddi x tmesla i netta d tigi n tzemmar-nneɣ g usexdem-ines s yict tmamekt tekna.

– Min teεna tebrat-inek cekk illan d anaẓur d Arifi?

* Necc ttɣennajeɣ s yeswi n usili n waddur i uɣennij arifi i ttwaliɣ d aɣennij d adeɣri d amefraz, ggiɣ tizemmar inu necc d yimeddukal-inu ḥuma ad nejj ict tefrezt d tmefrezt i uɣennij-a. Ɛad aqa-aneɣ di beddu n ubrid, tikli εad d tazegrart. Aqa takayayt d usegged ig issawaḍen aɣennij-a ɣar tnemɣurt d nitni d abrid ameddad, minzi aɣennij arifi ɣar-s amsawaḍ d usrid aked taycitin n ufgan Arifi, ɣares iwalen nnes usligen.

– Ma ur ittiggʷed ci unaẓur ad iɣmes umures n uɣennij-ines « A řebḥar » i twuriwin-ines i dd-igguren?

* D tidett, qa aɣennij-inu wanita yiwi-dd ijj umures d yijj umrara d ameqqran ag yineslayen, minzi tuɣa-t g uswir id as ittxessen, maca manaya war isbeddi ca n twuri tekna ad taweḍ ɣar umures d ijj. Atiɣ aɣennij-a yiwi dd amures-a g uswir n tesfift mindeg illa, maca deg waddad n wufuɣ n ci n tesfift tasebḥant mindeg llan εawed yiɣennijen g uswir, ssen belli ad taweḍ ɣar umures s yiman-ines, minzi kul tawuri tanaẓurt tettwasutag s uswir-ines.

– Awal aneggaru :

* Ttqadiɣ, g umezwaru, Tamesmunt n Numidya Tadelsant i daneɣ-iwcin araq n ucarek, d umsagar ag uɣmis aεezri n Lxuzama umi i nessitim ict tekli d tamurast, ula d neccin netteṭṭef deg yifassen n umɣar-ines n tira aselmad Lbeqqali Muḥemmed, ɣar zdat.

Timaynutin

Fser-itt