33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Amenḥutip I: Afarɛun ttuɣa yethillan di teɣmas!

Iwḍen ca n imissnawen d imasriyyen ad adfen di tmumyat n ufarɛun Amenḥutip amezwar bla ma a x-as kksen taqcurt niɣ d lekfen. Manaya s tzemmar n teṭumigraft n ukumpyuter.

Sskanir-a 3D, isewwar-dd daxxel n tmumyat yettwaḥennḍen  1500 n iseggusa q. Yeccu,  ɛla ḥsab min tenna lwizara tamisriyt n later d usari.

Tamumyat-a tettwaf deg 1881, imussnawen wer ttḥidin x-as ar nhar-a. Mana-ya wer yewqiɛ la i yijj n tnumyat. Minzi marra ksen x-asent taqcurt. Minzi ttuɣa xsen wer das-ḍḍiyyiɛen udem d ucuwwaf i yeqqimen d lmanett.

Tusa-dd Tettiknulujt n yiḍa tiwi-dd ufuɣ zi tnaɣit-a. Tamunssnawt di Radiologie Sahar Saleem, aked umussnaw di tmasriyyin Zahi hawass, ssifɣen-dd min ɣer iwḍen di trezzut-nsen. Fsern-t deg ujurnal n https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.778498/full

Arraḍyu-ya n 3D, yessiweḍ-iten ad ksin aɣembub n Aminḥutip I., cḥal ɣer-s n iseggusa, d waṭṭas n tmeslayin ttuɣa wer x-as ssinen.

Radiologieprofessorin Sahar Saleem von der Universität Kairo
Prof n Radiologie Sahar Saleem zi tesdawit n n lqahira/ Foto: Dr Sahar Saleem; University Of Ca / dpa

Sskanir yemmel-dd belli aminḥutip di 21 n iseggusa i yeḥkem, yekka aṭṭas n imemɣan. Ar mani yemmut x 35 n iseggusa. Amen t-ufin ɣer-s ifassen ḍefsen, ɛawed netta weḥdes umi jjin alli wer das tekkisen.

Tiɣmas seḥḥent!

” Ttuɣ deg-s 1,69 di tiddi, ggin-as imextan, ɣer-s tiɣmas seḥḥent ” i yettɛawad Saleem i ujurnal n Guardia. Ura d ddeblij i ttuɣa das-yirḍen, isewwar-it-idd sskanir. 30 n tɛeqqayin, d ij n tḥezzamt s tedmamin n wureɣ tecna.

Aminḥutip I. Ittawi zi baba-s aṭṭas, ɣer-s aɣesmar d azzdad, tinzart d tamẓyant. Acewwaf d aknannac, tiɣmas n zzat ffɣent-idd cwayt.  

Tiɣmas i seḥḥen, d ij n tteɛlimat x ttahellu i ggin di taddut-nnes zegga yemmut. Yettwassen ɣer yenni i terran taynit i later. Belli tamumyat n aminḥutip ɛedlent-tet zegga i tt-ḍeyyɛen di lqern n 11 q.  yeccu. Dinni temmeksi ɣer Loxur. Mani ttuɣa yemḍel, ɛad wer yessin ḥedd.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt