18.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Ḥmed Lmusawi: Utsidal i irebḥen deg Uliman di lbuks

Ḥmed Lmusawi

Deg wass n ssebt i yeɛdan, iɣḍel Lmusawi Ḥmed (ig illan d mmis n wezlawi Arifi Lḥasan Lmusawi) Aliman Sergej Wotschel min ked imseksi s ijjen ticti n KO.

Ḥmed Lmusawi (bu 30 issgusa, ig irebḥen 33 n twalatin), yirebḥ-as i Wotchel di Duselduref deg uzyen tiss tnayen deg umsagar-nnsen.
Lmusawi ig izeddɣen di Lyon ig irebḥen luxa wis 09 n twalatin ittemseḍfaren, inna i tesɣunt n l’équipe Tafransist: “Lxedmet i tteggeɣ tebda tettic lɣillet-nnes, tuɣa-ayi mliḥ, sḥusseɣ aked ixef-inu ila aqqa-ayi deg uswir, xedmeɣ x tiyyita uca rebḥeɣ deɣya

Timaynutin

Fser-itt