32.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ɛali Ajwaw d Ttanuti ḍelqen-d i tnayen n iɣennijen d imaynuten

Ɛali Ajwaw

Yessufeɣ-d umeɣnuj Arifi Ɛali Ajwaw ijjen uvidyu-klip yegga-as i yisem « Ih ya Nnaḍur ». Ad yili d ijjen tmerniwt tecna i arripirṭwar n uɣennij Arifi. Aɣennij-a wanita issawal x twengimin i yeksi umeɣnuj x Nnaḍur d ledcur-nnes d imukan i dag-s. Ixedm-it s ijjen tebridt tecna s waṭṭas. Abidyu-klip-a ittwaffeɣ-d di Fransa issufeɣ-it-id Ɛebdelmalik Bufarit.

A neqqim di Fransa, artista Arifi Jawad Ttanuti, la d netta issufeɣ-d ijjen uɣennij. Issers-it di YouTube iḍennaḍ n 17 zi Yennayer. Aɣennij-a la d netta issawal uḥuyyez-nneɣ i temẓi d ussan i yeɛdan. Jawad Yenna « Merra idneɣ dag-neɣ ijjen uɣezdis n tnusṭaljit, hiwa awi-d ad t-nɣennej… »

https://www.youtube.com/watch?v=FqeGulcYeu4
https://www.youtube.com/watch?v=FqeGulcYeu4
https://www.youtube.com/watch?v=FqeGulcYeu4

Timaynutin

Fser-itt