Umi wtin yefransisen Arif s ṭeyyarat: Zeg yij umegrad yura deg yij n ujurnal d afransis

Di lweqt mani ittemsara ɣezzu di Ɣezza, di lweqt mani lbumbat ttweṭṭant zi ṭiyyarat n israil x tudrin d spiṭarat d sekwilat… wer beṭṭint jer isegman d temɣarin d iwessura… ttwaṭant tudrin x twacunin amen kemlent, yedwel-dd zeg-i uxarres ɣer min ɛicen lejdud-nneɣ irifiyen, i xef ttuɣa dd-ttweṭṭant lbumbat zi ṭeyyarat n irumiyen, ssekmaḍent tudrin … Continue reading Umi wtin yefransisen Arif s ṭeyyarat: Zeg yij umegrad yura deg yij n ujurnal d afransis