Tarewla zi Arif d ij n xellu yemɣar – Muḥemmed Buzeggu

Arif, ittṛaḥ ixekkʷa mkul ass… Qaɛ iḥudriyen uguren… Inni i yeqqimen, aqa ssewjaden ad nɛerqen… Aɛraq iqam jjhed deg wussan-a ineggura… Wer tetteslid mɣar i zzhir n imuṭuren n zudyakat… Qaɛ manaya ileḥḥef deg yij n useɣdi yemɣar, yessdel x wegdud… Qaɛ txezzar… Qaɛ tesqar!… Ad tinid qaɛ iɛejb-asn lḥal… La inni iḥekkmen… la lɣaci… … Continue reading Tarewla zi Arif d ij n xellu yemɣar – Muḥemmed Buzeggu