Mahsa Amini : Taḥudriyt iruḥen ad tessara di Tehran, tedwel-dd d lxecbet.

Wami temmut ijjen tḥenjirt d Takurdiyt-Tayranit zegga i tt-ṭṭfen ipulisen n « l’ircad » manaya yuru-dd aṭṭas n uxeyyeq di tmurt n Yiran ; taḥudriyt-a ila tella ṭṭerf i parada n mitru zegga i dd-tusa ɣer Tehran ad tessara aked twacunt-nnes, maca tesyura zzag-s temmut zegga i tt-menɛen. Taḥenjirt-a umi qqaren Mahsa Amini, ila tettsara, qbel ma ad … Continue reading Mahsa Amini : Taḥudriyt iruḥen ad tessara di Tehran, tedwel-dd d lxecbet.