Adwal ɣer tudert n Muḥemmed Buzeyyan s ijjen wemsawal ittwagg akid-s deg 2016 (1/2)

Ɛemmers di tmuzikt , tiniɣin ma ttuɣa-tent n ca n ḥedd, niɣ n ca n unaẓur s yexf-nnes Muḥemmed Buzeyyan Ini-aneɣ, min yeɛna Muḥemmed Buzeyyan ? Qqaren-ayi Muḥemmed Buzeyyan, ɣer-i settin n iseggʷusa, necc zeg wedrar n Weksan, iḍeffren i temdint n Wezɣenɣan. Melkeɣ, d baba-s n tnayen n iḥenjiren. ḍefreɣ tiɣuri-inu n tseddawit g « tsusyulujt » d … Continue reading Adwal ɣer tudert n Muḥemmed Buzeyyan s ijjen wemsawal ittwagg akid-s deg 2016 (1/2)