18.1 C
Nador
Ssebt 9 Dujembir 2023

Awerni i tlata urebɛin iseggusa x tmenɣiwt n John Lennon, Chapman yeksi awal!

Zegga teɛda rebɛin iseggusa zeg wami yemmut John Lennon, itter Mark Chapman, aterras-nni i t-yenɣin, awadem zi Yoko Ono, tajjalt n wenn issersen ddsas i Beatle. Itira Chapman di Lennon rebɛa n twalatin zzat i parṭma-nnes di New York, di Manhattan, sadu lxezrat n Ono, deg useggʷas n 1980. Ugin ad as-ḍelqen i wis ḥiṭac n twalatin di lmeḥkama...

Ssa d ssiha

Taẓuri

Tudert Tazegzawt

Ammu i ɣa ibeddel uklima tudert-nneɣ amen tekmel 

Imken lux aqqa tettseqsid, teqqared-as min ixes ad yini asinyi x ijjen umestfaq d jjdid di cop26 ittwaggen di Glasgaw di beddu n wayur-a...

Min ɣa iweqɛen i tmurt d bnadem mala nqaḍant tzizwa ?

« Bnadem ad yedder rebɛa n iseggusa waha mala wer qqiment tzizwa s nnej i tmurt ». Wa d ijjen wawal qqaren ila d Einstein i t-innan,...

Taẓẓut n 111 n tsejjura deg ijjen ddcar di Lhind.. Ammu issemɣaran s twetmin.

Zic, deg wamun Ahindawi lebda tiwetmin aqqa-yent deg ijj uklasi adu iwetman. Maca Aba aqqa-t x yixef n ijjen unhezzi xsen ad zzag-s beddlen...

Abddel n uklima, jer ttwajar d imeẓlaḍ

Deg iseggʷusa ineggura, aṭṭas n wawal x ibeddilen n uklima, Imsagarn mkul aseggʷas jer tmura i ittfabrikan, x mamek ɣa ggen ad sneqsen zeg...

Ijjen fabrika n plastik teffeɣ x seḥḥet n imezdaɣ n ijjen ddcar di Nnaḍur.

Imezdaɣ n ddcar n « Tcumbira » ittwaḥsaben x Ayt Buyefrur (jjihet n Nnaḍur), ffɣen sɣuyyun x ijjen fabrika n plastik ittwaggen zzat i ddcar-nnsen. Fabrika-ya...

Mamec ɣa yegg kul ijj zzag-neɣ ad isbedd abeddel n uklima?

Lux aṭṭas n yewdan rezzun ad cerken deg usenjem n tmurt zeg ubeddel n uklima maca ina wer ssinen ila min tetten izemmer ad...

Tafrikt

Amaḍal

Chahid Andich
Milouda El Hankari
Asmaa Aouattah
Abdelouahid Hennu
Karima Ouaali
Abdelmajid Akalai

Itturjem-it

🔊 Tamellalt – Andy Weir

Ttuɣa teggured ad trewwḥed lami temmuted. D laksida i teggid, Maci ca n ḥajet, maca tenɣa-c. Temmuted bla leḥriq tejjid...

Wami i iḥsel Cukri di texcebt n baba-s.. Aɣrum ḥafi n Muḥemmed Cukri (10)

Asedwel ɣer Tmaziɣt : Omar LMEDDAM, Tawlaft : Ahmed Abdelkhalki Urjiɣ ɣer tmeddit Asiya tfessi abyas-nnes. Tfetteḥ sennej i waman...

Tamsirt tamezwarut – Muḥemmed Cukri

Asuɣel n n yijjt n tseddart “Tamsirt tamezwarut” zeg wungal: (زمن الأخطاء) n umaru: Muḥemmed Cukri H....

S Ubidyu

Tamsirt 2

https://www.youtube.com/watch?v=f2TgjiOWKP8&t=6s

Tamsirt 5

https://www.youtube.com/watch?v=Iltzi-nvIdo

Tamsirt 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jz_RY4kCevU

Tasekla

Tinfas

Tanfust n Ḥemmu Unamir (zi tenfas timaziɣin)

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf Yekker deg yij n zzman, ttuɣa din ij n temɣart, yemmut-as wergaz, yejja-s asegmi deg uɛeddis....

Ijj ittaley ijj ihekkʷa, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd...

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d...

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker...

Tasekla

Ussan n zik

Artistat‑nneɣ (1): Amcum n yemcumen.

Iṭṭef tagiṭart, am ca n yejjen yeksi mmis, yeḍhar belli yessen-itt tessen-itt mliḥ. Waxxa ict twarat sriɣ‑as yenna belli netta yixes ad yesmun tmusiqt...

Sliman Belɣerbi issufeɣ-d tinfas n “iẓewran n tiggʷdi”

Wa d adlis amenzu n Sliman Belɣerbi i yegga deg yiger n tsekla Tamaziɣt, s wezwel n "Iẓewran n tiggʷdi". Adlis-a tbedd x-as tmesmunt...

Inubiyen : Tḥajit n temɣart i yesserɣen tifawin x tussna n Inubiyen di Misra.

Ḥefsa Amberkab d ijjen temssufeɣt d Tanubit tessakkʷaḍ i iḥudriyen Inubiyen iles-nnsen d tussna-nnsen iweḍḍren di tmurt n lejdud-nnsen. Deg izlan imezwura n ij n...

Kultura

Tmuɣli

Ma nettenɛedda x wargaz xmi nsɣuyyu x tesɣart n temɣart gi tudert?

Ass n 25 zi nuwenbir d ass amaḍlan n ubeddi ɣer ukerfes i ittekken x tmɣarin. Ass-nni, xzareɣ ma ad afeɣ ci n tzemmimt x...

Mayemmi nettagi a nessiwel x tsikswalit s tutlayin-nneɣ?

Tlata n iseggusa zi mani, reẓmeɣ ijjen "sex shop"...

 Saɛida Lemnebbhi, Titrit tazeggʷaɣt…

Di temdint n Merrakec, s qeɛ ddqel n umezruy...

Asijji x wedlis: “Abrid ɣer yezlan” n umari: Muḥemmed CACA

Halim El Madani 1. Asijji x wedlis Abrid ɣer- yezlan Abrid ɣer yezlan d adlis n “Muḥemmed CACA” i yura s tmaziɣt deg yiger n wezɣan (akritik), d adlis...

X Arrif

No posts to display